மாதாந்த‌ விஷேட தினங்கள்

தை - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்
1 02-01-2017 திங்கள் சதுர்த்தி விரதம் Inuvil kanthan
2 02-01-2017 திங்கள் திருவெம்பாவை விரதம் Inuvil kanthan
3 03-01-2017 செவ்வாய் விநாயக கஜமுக சங்காரம் Inuvil kanthan
4 04-01-2017 புதன் சஷ்டி விரதம் Inuvil kanthan
5 08-01-2017 ஞாயிறு சுவர்கவாயிலேகாதசி உற்சவம் Inuvil kanthan
6 08-01-2017 ஞாயிறு கார்த்திகை விரதம் Inuvil kanthan
7 10-01-2017 செவ்வாய் பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
8 11-01-2017 புதன் நடேசர் ஆர்த்திராதரிசனம் Inuvil kanthan
9 12-01-2017 வியாழன் பூரணை விரதம் Inuvil kanthan
10 14-01-2017 சனி தைப்பொங்கல் Inuvil kanthan
11 15-01-2017 ஞாயிறு சங்கடஹர சதுர்த்தி Inuvil kanthan
12 25-01-2017 புதன் பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
13 27-01-2017 வெள்ளி அமாவாசை விரதம் Inuvil kanthan
14 31-01-2017 செவ்வாய் சதுர்த்தி விரதம் Inuvil kanthan

மாசி - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்
1 02-02-2017 வியாழன் சஷ்டி விரதம் Inuvil kanthan
2 04-02-2017 சனி கார்த்திகை விரதம் Inuvil kanthan
3 08-02-2017 புதன் பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
4 09-02-2017 வியாழன் தைப்பூசம் Inuvil kanthan
5 10-02-2017 வெள்ளி பூரணை விரதம் Inuvil kanthan
6 13-02-2017 திங்கள் மாசி மாதப்பிறப்பு Inuvil kanthan
7 14-02-2017 செவ்வாய் சங்கடஹர சதுர்த்தி Inuvil kanthan
8 24-02-2017 வெள்ளி பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
9 26-02-2017 ஞாயிறு அமாவாசை விரதம் Inuvil kanthan

பங்குனி - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்
1 02-03-2017 வியாழன் சதுர்த்தி விரதம் Inuvil kanthan
2 03-03-2017 வெள்ளி சஷ்டி விரதம் Inuvil kanthan
3 04-03-2017 சனி கார்த்திகை விரதம் Inuvil kanthan
4 10-03-2017 வெள்ளி பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
5 12-03-2017 ஞாயிறு பூரணை விரதம் Inuvil kanthan
6 14-03-2017 செவ்வாய் பங்குனி மாதப்பிறப்பு Inuvil kanthan
7 16-03-2017 வியாழன் சங்கடஹர சதுர்த்தி Inuvil kanthan
8 20-03-2017 திங்கள் பங்குனி திங்கள் Inuvil kanthan
9 25-03-2017 சனி பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
10 27-03-2017 திங்கள் அமாவாசை விரதம் Inuvil kanthan
11 27-03-2017 திங்கள் பங்குனி திங்கள் Inuvil kanthan
12 31-03-2017 வெள்ளி சதுர்த்தி விரதம் Inuvil kanthan
13 31-03-2017 வெள்ளி கார்த்திகை விரதம் Inuvil kanthan

சித்திரை - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்
1 02-04-2017 ஞாயிறு சஷ்டி விரதம் Inuvil kanthan
2 03-04-2017 திங்கள் பங்குனி திங்கள் Inuvil kanthan
3 08-04-2017 சனி பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
4 09-04-2017 ஞாயிறு பங்குனி உத்தரம் Inuvil kanthan
5 10-04-2017 திங்கள் பூரணை விரதம் Inuvil kanthan
6 10-04-2017 திங்கள் பங்குனி திங்கள் Inuvil kanthan
7 14-04-2017 வெள்ளி சித்திரை புத்தாண்டு Inuvil kanthan
8 14-04-2017 வெள்ளி சங்கடஹர சதுர்த்தி Inuvil kanthan
9 24-04-2017 திங்கள் பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
10 26-04-2017 புதன் அமாவாசை விரதம் Inuvil kanthan
11 29-04-2017 சனி சதுர்த்தி விரதம் Inuvil kanthan

வைகாசி - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்
1 01-05-2017 திங்கள் சஷ்டி விரதம் Inuvil kanthan
2 08-05-2017 திங்கள் பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
3 10-05-2017 புதன் சித்திரா பூரணை விரதம் Inuvil kanthan
4 14-05-2017 ஞாயிறு சங்கடஹர சதுர்த்தி Inuvil kanthan
5 15-05-2017 திங்கள் வைகாசி மாதப்பிறப்பு Inuvil kanthan
6 23-05-2017 செவ்வாய் பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
7 25-05-2017 வியாழன் அமாவாசை விரதம் Inuvil kanthan
8 25-05-2017 வியாழன் கார்த்திகை விரதம் Inuvil kanthan
9 29-05-2017 திங்கள் சதுர்த்தி விரதம் Inuvil kanthan
10 30-05-2017 செவ்வாய் சஷ்டி விரதம் Inuvil kanthan

ஆனி - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்
1 06-06-2017 செவ்வாய் பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
2 07-06-2017 புதன் வைகாசி விசாகம் Inuvil kanthan
3 09-06-2017 வெள்ளி பூரணை விரதம் Inuvil kanthan
4 13-06-2017 செவ்வாய் சங்கடஹர சதுர்த்தி Inuvil kanthan
5 15-06-2017 வியாழன் ஆனி மாதப்பிறப்பு Inuvil kanthan
6 21-06-2017 புதன் பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
7 21-06-2017 புதன் கார்த்திகை விரதம் Inuvil kanthan
8 23-06-2017 வெள்ளி அமாவாசை விரதம் Inuvil kanthan
9 27-06-2017 செவ்வாய் சதுர்த்தி விரதம் Inuvil kanthan
10 29-06-2017 வியாழன் சஷ்டி விரதம் Inuvil kanthan
11 30-06-2017 வெள்ளி ஆனி உத்தரம் Inuvil kanthan

ஆடி - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்
1 06-07-2017 வியாழன் பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
2 08-07-2017 சனி பூரணை விரதம் Inuvil kanthan
3 09-07-2017 ஞாயிறு பூரணை விரதம் Inuvil kanthan
4 12-07-2017 புதன் சங்கடஹர சதுர்த்தி Inuvil kanthan
5 17-07-2017 திங்கள் ஆடி மாதப்பிறப்பு Inuvil kanthan
6 19-07-2017 புதன் கார்த்திகை விரதம் Inuvil kanthan
7 19-07-2017 புதன் கார்த்திகை விரதம் Inuvil kanthan
8 21-07-2017 வெள்ளி பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
9 21-07-2017 வெள்ளி பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
10 23-07-2017 ஞாயிறு அமாவாசை விரதம் Inuvil kanthan
11 23-07-2017 ஞாயிறு அமாவாசை விரதம் Inuvil kanthan
12 26-07-2017 புதன் சதுர்த்தி விரதம் Inuvil kanthan
13 26-07-2017 புதன் ஆடி பூரம் Inuvil kanthan
14 28-07-2017 வெள்ளி சஷ்டி விரதம் Inuvil kanthan

ஆவணி - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்
1 05-08-2017 சனி பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
2 07-08-2017 திங்கள் பூரணை விரதம் Inuvil kanthan
3 11-08-2017 வெள்ளி சங்கடஹர சதுர்த்தி Inuvil kanthan
4 14-08-2017 திங்கள் கிருஷ்ண ஜெயந்தி Inuvil kanthan
5 15-08-2017 செவ்வாய் கார்த்திகை விரதம் Inuvil kanthan
6 17-08-2017 வியாழன் ஆவணி மாதப்பிறப்பு Inuvil kanthan
7 19-08-2017 சனி பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
8 21-08-2017 திங்கள் அமாவாசை விரதம் Inuvil kanthan
9 25-08-2017 வெள்ளி ஆவணி சதுர்த்தி Inuvil kanthan
10 27-08-2017 ஞாயிறு சஷ்டி விரதம் Inuvil kanthan

புரட்டாசி - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்
1 03-09-2017 ஞாயிறு பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
2 05-09-2017 செவ்வாய் பூரணை விரதம் Inuvil kanthan
3 09-09-2017 சனி சங்கடஹர சதுர்த்தி Inuvil kanthan
4 11-09-2017 திங்கள் கார்த்திகை விரதம் Inuvil kanthan
5 17-09-2017 ஞாயிறு பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
6 17-09-2017 ஞாயிறு புரட்டாதி மாதப்பிறப்பு Inuvil kanthan
7 19-09-2017 செவ்வாய் அமாவாசை விரதம் Inuvil kanthan
8 21-09-2017 வியாழன் நவராத்திரி விரதம் Inuvil kanthan
9 24-09-2017 ஞாயிறு சதுர்த்தி விரதம் Inuvil kanthan
10 26-09-2017 செவ்வாய் சஷ்டி விரதம் Inuvil kanthan
11 29-09-2017 வெள்ளி சரஸ்வதி பூஜை Inuvil kanthan
12 30-09-2017 சனி விஜய தசமி Inuvil kanthan
13 30-09-2017 சனி கேதார கெளரி விரதம் ஆரம்பம் Inuvil kanthan

ஐப்பசி - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்
1 03-10-2017 செவ்வாய் பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
2 05-10-2017 வியாழன் பூரணை விரதம் Inuvil kanthan
3 08-10-2017 ஞாயிறு சங்கடஹர சதுர்த்தி Inuvil kanthan
4 09-10-2017 திங்கள் கார்த்திகை விரதம் Inuvil kanthan
5 17-10-2017 செவ்வாய் பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
6 18-10-2017 புதன் தீபாவளி திருநாள் Inuvil kanthan
7 19-10-2017 வியாழன் அமாவாசை விரதம் Inuvil kanthan
8 19-10-2017 வியாழன் கேதார கெளரி விரதம் நிறைவு Inuvil kanthan
9 20-10-2017 வெள்ளி கந்த சஷ்டி விரதம் Inuvil kanthan
10 23-10-2017 திங்கள் சதுர்த்தி விரதம் Inuvil kanthan
11 25-10-2017 புதன் சூரசங்காரம் Inuvil kanthan

கார்த்திகை - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்
1 01-11-2017 புதன் பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
2 03-11-2017 வெள்ளி பூரணை விரதம் Inuvil kanthan
3 05-11-2017 ஞாயிறு கார்த்திகை விரதம் Inuvil kanthan
4 07-11-2017 செவ்வாய் சங்கடஹர சதுர்த்தி Inuvil kanthan
5 15-11-2017 புதன் பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
6 17-11-2017 வெள்ளி கார்த்திகை மாதப்பிறப்பு Inuvil kanthan
7 18-11-2017 சனி அமாவாசை விரதம் Inuvil kanthan
8 22-11-2017 புதன் சதுர்த்தி விரதம் Inuvil kanthan

மார்கழி - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்
1 01-12-2017 வெள்ளி பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
2 02-12-2017 சனி திருக்கார்த்திகை Inuvil kanthan
3 03-12-2017 ஞாயிறு பூரணை விரதம் Inuvil kanthan
4 04-12-2017 திங்கள் விநாயகர் கதை ஆரம்பம் Inuvil kanthan
5 06-12-2017 புதன் சங்கடஹர சதுர்த்தி Inuvil kanthan
6 15-12-2017 வெள்ளி பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
7 16-12-2017 சனி சஷ்டி விரதம் Inuvil kanthan
8 16-12-2017 சனி மார்கழி மாதப்பிறப்பு Inuvil kanthan
9 17-12-2017 ஞாயிறு அமாவாசை விரதம் Inuvil kanthan
10 22-12-2017 வெள்ளி சதுர்த்தி விரதம் Inuvil kanthan
11 23-12-2017 சனி விநாயக கஜமுக சங்காரம் Inuvil kanthan
12 24-12-2017 ஞாயிறு சஷ்டி விரதம் Inuvil kanthan
13 24-12-2017 ஞாயிறு விநாயகர் பெரும் கதை Inuvil kanthan
14 29-12-2017 வெள்ளி சுவர்கவாயிலேகாதசி உற்சவம் Inuvil kanthan
15 30-12-2017 சனி கார்த்திகை விரதம் Inuvil kanthan