மாதாந்த‌ விஷேட தினங்கள்

தை - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்
1 02-01-2017 திங்கள் சதுர்த்தி விரதம் Inuvil kanthan
2 02-01-2017 திங்கள் திருவெம்பாவை விரதம் Inuvil kanthan
3 03-01-2017 செவ்வாய் விநாயக கஜமுக சங்காரம் Inuvil kanthan
4 04-01-2017 புதன் சஷ்டி விரதம் Inuvil kanthan
5 08-01-2017 ஞாயிறு சுவர்கவாயிலேகாதசி உற்சவம் Inuvil kanthan
6 08-01-2017 ஞாயிறு கார்த்திகை விரதம் Inuvil kanthan
7 10-01-2017 செவ்வாய் பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
8 11-01-2017 புதன் நடேசர் ஆர்த்திராதரிசனம் Inuvil kanthan
9 12-01-2017 வியாழன் பூரணை விரதம் Inuvil kanthan
10 14-01-2017 சனி தைப்பொங்கல் Inuvil kanthan
11 15-01-2017 ஞாயிறு சங்கடஹர சதுர்த்தி Inuvil kanthan
12 25-01-2017 புதன் பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
13 27-01-2017 வெள்ளி அமாவாசை விரதம் Inuvil kanthan
14 31-01-2017 செவ்வாய் சதுர்த்தி விரதம் Inuvil kanthan

மாசி - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்
1 02-02-2017 வியாழன் சஷ்டி விரதம் Inuvil kanthan
2 04-02-2017 சனி கார்த்திகை விரதம் Inuvil kanthan
3 08-02-2017 புதன் பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
4 09-02-2017 வியாழன் தைப்பூசம் Inuvil kanthan
5 10-02-2017 வெள்ளி பூரணை விரதம் Inuvil kanthan
6 13-02-2017 திங்கள் மாசி மாதப்பிறப்பு Inuvil kanthan
7 14-02-2017 செவ்வாய் சங்கடஹர சதுர்த்தி Inuvil kanthan
8 24-02-2017 வெள்ளி பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
9 26-02-2017 ஞாயிறு அமாவாசை விரதம் Inuvil kanthan

பங்குனி - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்
1 02-03-2017 வியாழன் சதுர்த்தி விரதம் Inuvil kanthan
2 03-03-2017 வெள்ளி சஷ்டி விரதம் Inuvil kanthan
3 04-03-2017 சனி கார்த்திகை விரதம் Inuvil kanthan
4 10-03-2017 வெள்ளி பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
5 12-03-2017 ஞாயிறு பூரணை விரதம் Inuvil kanthan
6 14-03-2017 செவ்வாய் பங்குனி மாதப்பிறப்பு Inuvil kanthan
7 16-03-2017 வியாழன் சங்கடஹர சதுர்த்தி Inuvil kanthan
8 20-03-2017 திங்கள் பங்குனி திங்கள் Inuvil kanthan
9 25-03-2017 சனி பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
10 27-03-2017 திங்கள் அமாவாசை விரதம் Inuvil kanthan
11 27-03-2017 திங்கள் பங்குனி திங்கள் Inuvil kanthan
12 31-03-2017 வெள்ளி சதுர்த்தி விரதம் Inuvil kanthan
13 31-03-2017 வெள்ளி கார்த்திகை விரதம் Inuvil kanthan

சித்திரை - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்
1 02-04-2017 ஞாயிறு சஷ்டி விரதம் Inuvil kanthan
2 03-04-2017 திங்கள் பங்குனி திங்கள் Inuvil kanthan
3 08-04-2017 சனி பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
4 09-04-2017 ஞாயிறு பங்குனி உத்தரம் Inuvil kanthan
5 10-04-2017 திங்கள் பூரணை விரதம் Inuvil kanthan
6 10-04-2017 திங்கள் பங்குனி திங்கள் Inuvil kanthan
7 14-04-2017 வெள்ளி சித்திரை புத்தாண்டு Inuvil kanthan
8 14-04-2017 வெள்ளி சங்கடஹர சதுர்த்தி Inuvil kanthan
9 24-04-2017 திங்கள் பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
10 26-04-2017 புதன் அமாவாசை விரதம் Inuvil kanthan
11 29-04-2017 சனி சதுர்த்தி விரதம் Inuvil kanthan

வைகாசி - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்
1 01-05-2017 திங்கள் சஷ்டி விரதம் Inuvil kanthan
2 08-05-2017 திங்கள் பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
3 10-05-2017 புதன் சித்திரா பூரணை விரதம் Inuvil kanthan
4 14-05-2017 ஞாயிறு சங்கடஹர சதுர்த்தி Inuvil kanthan
5 15-05-2017 திங்கள் வைகாசி மாதப்பிறப்பு Inuvil kanthan
6 23-05-2017 செவ்வாய் பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
7 25-05-2017 வியாழன் அமாவாசை விரதம் Inuvil kanthan
8 25-05-2017 வியாழன் கார்த்திகை விரதம் Inuvil kanthan
9 29-05-2017 திங்கள் சதுர்த்தி விரதம் Inuvil kanthan
10 30-05-2017 செவ்வாய் சஷ்டி விரதம் Inuvil kanthan

ஆனி - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்
1 06-06-2017 செவ்வாய் பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
2 07-06-2017 புதன் வைகாசி விசாகம் Inuvil kanthan
3 09-06-2017 வெள்ளி பூரணை விரதம் Inuvil kanthan
4 13-06-2017 செவ்வாய் சங்கடஹர சதுர்த்தி Inuvil kanthan
5 15-06-2017 வியாழன் ஆனி மாதப்பிறப்பு Inuvil kanthan
6 21-06-2017 புதன் பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
7 21-06-2017 புதன் கார்த்திகை விரதம் Inuvil kanthan
8 23-06-2017 வெள்ளி அமாவாசை விரதம் Inuvil kanthan
9 27-06-2017 செவ்வாய் சதுர்த்தி விரதம் Inuvil kanthan
10 29-06-2017 வியாழன் சஷ்டி விரதம் Inuvil kanthan
11 30-06-2017 வெள்ளி ஆனி உத்தரம் Inuvil kanthan

ஆடி - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்
1 06-07-2017 வியாழன் பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
2 08-07-2017 சனி பூரணை விரதம் Inuvil kanthan
3 09-07-2017 ஞாயிறு பூரணை விரதம் Inuvil kanthan
4 12-07-2017 புதன் சங்கடஹர சதுர்த்தி Inuvil kanthan
5 17-07-2017 திங்கள் ஆடி மாதப்பிறப்பு Inuvil kanthan
6 19-07-2017 புதன் கார்த்திகை விரதம் Inuvil kanthan
7 21-07-2017 வெள்ளி பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
8 23-07-2017 ஞாயிறு அமாவாசை விரதம் Inuvil kanthan

ஆவணி - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்

புரட்டாசி - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்

ஐப்பசி - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்

கார்த்திகை - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்

மார்கழி - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்