முக்கிய‌ விரதங்கள் - 2017

2ம் நாள் திருவிழா- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

3ம் நாள் திருவிழா- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

4ம் நாள் திருவிழா- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

அமாவாசை விரதம்- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 தை வெள்ளி 27-01-2017
2 மாசி ஞாயிறு 26-02-2017
3 பங்குனி திங்கள் 27-03-2017
4 சித்திரை புதன் 26-04-2017
5 வைகாசி வியாழன் 25-05-2017
6 ஆனி வெள்ளி 23-06-2017
7 ஆடி ஞாயிறு 23-07-2017
8 ஆடி ஞாயிறு 23-07-2017
9 ஆவணி திங்கள் 21-08-2017
10 புரட்டாசி செவ்வாய் 19-09-2017
11 ஐப்பசி வியாழன் 19-10-2017
12 கார்த்திகை சனி 18-11-2017
13 மார்கழி ஞாயிறு 17-12-2017

ஆடி அமாவாசை- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

ஆடி பூரம்- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 ஆடி புதன் 26-07-2017

ஆடி மாதப்பிறப்பு- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 ஆடி திங்கள் 17-07-2017

ஆனி உத்தரம்- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 ஆனி வெள்ளி 30-06-2017

ஆனி மாதப்பிறப்பு- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 ஆனி வியாழன் 15-06-2017

ஆருத்ரா தரிசனம்- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

ஆவணி சதுர்த்தி- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 ஆவணி வெள்ளி 25-08-2017

ஆவணி மாதப்பிறப்பு- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 ஆவணி வியாழன் 17-08-2017

ஆவணி முலம்- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

கந்த சஷ்டி விரதம்- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 ஐப்பசி வெள்ளி 20-10-2017

காரைகால் அம்மையார் குருபூசை- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

கார்த்திகை மாதப்பிறப்பு- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 கார்த்திகை வெள்ளி 17-11-2017

கார்த்திகை விரதம்- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 தை ஞாயிறு 08-01-2017
2 மாசி சனி 04-02-2017
3 பங்குனி சனி 04-03-2017
4 பங்குனி வெள்ளி 31-03-2017
5 வைகாசி வியாழன் 25-05-2017
6 ஆனி புதன் 21-06-2017
7 ஆடி புதன் 19-07-2017
8 ஆடி புதன் 19-07-2017
9 ஆவணி செவ்வாய் 15-08-2017
10 புரட்டாசி திங்கள் 11-09-2017
11 ஐப்பசி திங்கள் 09-10-2017
12 கார்த்திகை ஞாயிறு 05-11-2017
13 மார்கழி சனி 30-12-2017

கிருஷ்ண ஜெயந்தி- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 ஆவணி திங்கள் 14-08-2017

கேதார கெளரி விரதம் ஆரம்பம்- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 புரட்டாசி சனி 30-09-2017

கேதார கெளரி விரதம் நிறைவு- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 ஐப்பசி வியாழன் 19-10-2017

கொடிறேற்றம்- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

சங்கடஹர சதுர்த்தி- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 தை ஞாயிறு 15-01-2017
2 மாசி செவ்வாய் 14-02-2017
3 பங்குனி வியாழன் 16-03-2017
4 சித்திரை வெள்ளி 14-04-2017
5 வைகாசி ஞாயிறு 14-05-2017
6 ஆனி செவ்வாய் 13-06-2017
7 ஆடி புதன் 12-07-2017
8 ஆவணி வெள்ளி 11-08-2017
9 புரட்டாசி சனி 09-09-2017
10 ஐப்பசி ஞாயிறு 08-10-2017
11 கார்த்திகை செவ்வாய் 07-11-2017
12 மார்கழி புதன் 06-12-2017

சதுர்த்தி விரதம்- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 தை திங்கள் 02-01-2017
2 தை செவ்வாய் 31-01-2017
3 பங்குனி வியாழன் 02-03-2017
4 பங்குனி வெள்ளி 31-03-2017
5 சித்திரை சனி 29-04-2017
6 வைகாசி திங்கள் 29-05-2017
7 ஆனி செவ்வாய் 27-06-2017
8 ஆடி புதன் 26-07-2017
9 புரட்டாசி ஞாயிறு 24-09-2017
10 ஐப்பசி திங்கள் 23-10-2017
11 கார்த்திகை புதன் 22-11-2017
12 மார்கழி வெள்ளி 22-12-2017

சரஸ்வதி பூஜை- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 புரட்டாசி வெள்ளி 29-09-2017

சஷ்டி விரதம்- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 தை புதன் 04-01-2017
2 மாசி வியாழன் 02-02-2017
3 பங்குனி வெள்ளி 03-03-2017
4 சித்திரை ஞாயிறு 02-04-2017
5 வைகாசி திங்கள் 01-05-2017
6 வைகாசி செவ்வாய் 30-05-2017
7 ஆனி வியாழன் 29-06-2017
8 ஆடி வெள்ளி 28-07-2017
9 ஆவணி ஞாயிறு 27-08-2017
10 புரட்டாசி செவ்வாய் 26-09-2017
11 மார்கழி சனி 16-12-2017
12 மார்கழி ஞாயிறு 24-12-2017

சித்திரா பூரணை விரதம்- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 வைகாசி புதன் 10-05-2017

சித்திரை புத்தாண்டு- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 சித்திரை வெள்ளி 14-04-2017

சிவராத்திரி- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

சுந்தர் மூரத்தி குருபூசை- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

சுவர்கவாயிலேகாதசி உற்சவம்- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 தை ஞாயிறு 08-01-2017
2 மார்கழி வெள்ளி 29-12-2017

சூரசங்காரம்- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 ஐப்பசி புதன் 25-10-2017

செகராஜசேகரன் கெடியேற்றம்- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

செகராஜசேகரன் சப்பறம்- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

செகராஜசேகரன் தீர்த்தம்- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

செகராஜசேகரன் தேர்- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

ஜப்பசி மாதப்பிறப்பு- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

திரு ஞான சம்பந்தர் குருபூசை- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

திருக்கார்த்திகை- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 மார்கழி சனி 02-12-2017

திருநாவுக்கரசு நாயனார் குருபூசை- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

திருவெம்பாவை விரதம்- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 தை திங்கள் 02-01-2017

தீபாவளி திருநாள்- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 ஐப்பசி புதன் 18-10-2017

தைப்பூசம்- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 மாசி வியாழன் 09-02-2017

தைப்பொங்கல்- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 தை சனி 14-01-2017

நடேசர் ஆர்த்திராதரிசனம்- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 தை புதன் 11-01-2017

நவராத்திரி விரதம்- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 புரட்டாசி வியாழன் 21-09-2017

பங்குனி உத்தரம்- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 சித்திரை ஞாயிறு 09-04-2017

பங்குனி திங்கள்- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 பங்குனி திங்கள் 20-03-2017
2 பங்குனி திங்கள் 27-03-2017
3 சித்திரை திங்கள் 03-04-2017
4 சித்திரை திங்கள் 10-04-2017

பங்குனி மாதப்பிறப்பு- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 பங்குனி செவ்வாய் 14-03-2017

பட்டினத்தடிகள் குருபூசை- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

பிரதோஷ விரதம்- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 தை செவ்வாய் 10-01-2017
2 தை புதன் 25-01-2017
3 மாசி புதன் 08-02-2017
4 மாசி வெள்ளி 24-02-2017
5 பங்குனி வெள்ளி 10-03-2017
6 பங்குனி சனி 25-03-2017
7 சித்திரை சனி 08-04-2017
8 சித்திரை திங்கள் 24-04-2017
9 வைகாசி திங்கள் 08-05-2017
10 வைகாசி செவ்வாய் 23-05-2017
11 ஆனி செவ்வாய் 06-06-2017
12 ஆனி புதன் 21-06-2017
13 ஆடி வியாழன் 06-07-2017
14 ஆடி வெள்ளி 21-07-2017
15 ஆடி வெள்ளி 21-07-2017
16 ஆவணி சனி 05-08-2017
17 ஆவணி சனி 19-08-2017
18 புரட்டாசி ஞாயிறு 03-09-2017
19 புரட்டாசி ஞாயிறு 17-09-2017
20 ஐப்பசி செவ்வாய் 03-10-2017
21 ஐப்பசி செவ்வாய் 17-10-2017
22 கார்த்திகை புதன் 01-11-2017
23 கார்த்திகை புதன் 15-11-2017
24 மார்கழி வெள்ளி 01-12-2017
25 மார்கழி வெள்ளி 15-12-2017

புரட்டாதி மாதப்பிறப்பு- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 புரட்டாசி ஞாயிறு 17-09-2017

பூரணை விரதம்- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 தை வியாழன் 12-01-2017
2 மாசி வெள்ளி 10-02-2017
3 பங்குனி ஞாயிறு 12-03-2017
4 சித்திரை திங்கள் 10-04-2017
5 ஆனி வெள்ளி 09-06-2017
6 ஆடி சனி 08-07-2017
7 ஆடி ஞாயிறு 09-07-2017
8 ஆவணி திங்கள் 07-08-2017
9 புரட்டாசி செவ்வாய் 05-09-2017
10 ஐப்பசி வியாழன் 05-10-2017
11 கார்த்திகை வெள்ளி 03-11-2017
12 மார்கழி ஞாயிறு 03-12-2017

மன்மத சித்திரை வருடப்பிறப்பு- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

மாசி மாதப்பிறப்பு- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 மாசி திங்கள் 13-02-2017
2 மாசி திங்கள் 13-02-2017

மாணிக்கவாசகர் குருபூசை- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

மார்கழி மாதப்பிறப்பு- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 மார்கழி சனி 16-12-2017

விஜய தசமி- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 புரட்டாசி சனி 30-09-2017

விநாயக கஜமுக சங்காரம்- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 தை செவ்வாய் 03-01-2017
2 மார்கழி சனி 23-12-2017

விநாயகர் கதை ஆரம்பம்- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 மார்கழி திங்கள் 04-12-2017

விநாயகர் பெரும் கதை- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 மார்கழி ஞாயிறு 24-12-2017

வைகாசி மாதப்பிறப்பு- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 வைகாசி திங்கள் 15-05-2017

வைகாசி விசாகம்- 2017 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 ஆனி புதன் 07-06-2017